172/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
175/2563 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
177/2563 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563
176/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน เมษายน 2563
171/2563 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
170/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
166/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรกลางวันช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
149/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2563"
148/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
147/2563 - การแต่งตั้งกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
151/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
142/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
117/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ Gifted Student Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
140/2563 - คณะกรรมการจัดจำหน่ายของที่ระลึกโรงเรียนกัลยาณวัตร
137/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
136/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
ศธ 04255/858 - ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
133/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
131/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้น ม.1และ ม.4 ปี 2563
110/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
111/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
115/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2563
116/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
126/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
119/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2562
068/2563 - แต่งตั้งกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
068/2563 - แต่งตั้งกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
144/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ SMTE&GIFTED ระดับ ม.ปลาย
081/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
086/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด "เปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ 100 ปี กัลยาณวัตร"ประจำปีการศึกษา 2562
083/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรียนรู้
085/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
084/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563
087/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
073/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
076/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
082/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ของนักเรียนระดับชั้น ม.1,2,3,4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2562
074/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร
072/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
071/2563 - แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program)
070/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2562
069/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
066/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
061/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
065/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
063/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562
050/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
688/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
047/2563 - พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562
038/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2562
688/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
036/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
035/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563
032/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
027/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563
031/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
700/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสาระการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ประจำปีการศึกษา 2562
689/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
642/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
015/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
014/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 14
013/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
012/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
011/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท่องจำอาขยาน ปีการศึกษา 2562
007/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
006/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานวิชาการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
005/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2562
003/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
002/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ กระเป๋านักเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
001/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ประจำปีการศึกษา 2562
004/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
002/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมรักการอ่านผสานสู่การคิด ปีการศึกษา 2562
008/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเด่น ประจำปี 2562
009/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ ปี 2563
696/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสังสรรค์วันครอบครัว ประจำปี 2563
695/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
693/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมจิตอาสา CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โครงการโรงเรียนอุปภัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562
686/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
692/2562 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
690/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563
687/2562 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563
689/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
685/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าแม่สำอาง เฉลิมฉลองครบ 100 ปี
683/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอบรมแกนนำและคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปี 2563
682/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
671/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมความรู้พิชิต O-Net ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
670/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและวันสำคัญของเจ้าของภาษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
667/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมสอบคัดเลือกดาวเด่นภาษาไทย
679/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
678/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563
677/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
665/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
672/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
669/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
668/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
653/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ อบรม ประชุม สัมมนา ฝึกประสบการณ์ และการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563
665/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
656/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี) ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
655/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรคมนาคม
659/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562
647/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรร่วมพิธีรำลึก ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
644/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
643/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2562
646/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
633/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพกัลยาณวัตร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
634/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
625/2562 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
477/2562 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
626/2562 - แต่งตั้งครูเวรและตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
628/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น
627/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562
612/2562 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
612/2562 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
621/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมิน การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "รางวัลคุรุสภา" การประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
620/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 40
619/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
618/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
617/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
615/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562
610/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
611/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีลอยกระทง
584/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
604/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
596/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
605/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
601/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
600/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
599/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้น สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
598/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
597/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนความเข้มข้นทางวิชาการ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
585/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
586/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2562
583/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
595/2562 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
590/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
577/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
581/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
576/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการครูเข้าบ้านพักของทางราชการ
582/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงาน
574/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าราชการครูคืนบ้านพักของทางราชการ
757/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4 ปีการศึกษา 2562
569/2562 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
561/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562
554/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2562
570 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
411/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทาง ICT เฉพาะด้านของนักเรียนโครงการ IT GENIUS ประจำปี 2562
556/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562
559/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาสรุปผลการดำเนินงานในสถานศึกษาและการจัดผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
558/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
555/2562 - แต่งตั้งกรรมการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2562
548/2562 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและข้าราชการครูปฏิบัติงาน
546/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาสรุปผลการดำเนินงานในสถานศึกษาและการจัดผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
541/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562
547/2562 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
534/2562 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
535/2562 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
536/2562 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
- - รายงานการส่งบันทึกกิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
531/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-ม.2/12)
533/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
532/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
529/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
530/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, 5/2,5/3,5/4,5/6,5/7,5/9 ปีการศึกษา 2562
526/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2562
521/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
525/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานนำเสนองาน"เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561"
512/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
500/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการและรับการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
504/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
503/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
498/2562 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
488/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
487/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
483/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2562 (ภาคเช้า)
485/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเสื้อกีฬาภายในโรงเรียนโดยวิธีคัดเลือก
486/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
477/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผู้ช่วยกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
480/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ครอบครัวพอเพียง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562
474/2562 - แต่งตั้งครูคัดเลือกฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
478/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KWFLD Teachers Development towards Maintaining Harmonious Relationships กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
479/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
475/2562 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
460/2562 - การแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย)
461/2562 - การแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน)
442/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
456/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE GOT TALANT 2019
443/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่าย
457/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายอบรมคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2562
448/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำปีการศึกษา 2562
440/2562 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
430/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ประจำปี
420/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน ปีการศึกษา 2562
438/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ปีการศึกษา 2562"
441/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
445/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562
423/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
422/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันโครงงานประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
421/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2562
439/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีย้ายศาลเจ้าแม่สำอาง พระภูมิเจ้าที่
430/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ประจำปีการศึกษา
431/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
437/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด (เพิ่มเติม)
434/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯปีการศึกษา ๒๕๖๒
401/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
429/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
425/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2562
415/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
414/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
413/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
411/2562 - มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562
424/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
378/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
409/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพคอมพิวเตอร์
397/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ (เพิ่มเติม)
399 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
396/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
382/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
381/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
395/2562 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในพิธีต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุ เจดีย์ ๘ ทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕๖๒
382/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ปีการศึกษา 2562
384/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
387/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒
380/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2562
377/2562 - มอบหมายงาน ครู และนักการภารโรงมาปฏิบัติงานวันเสาร์ และช่วงปิดภาคเรียน
368/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
367/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
342/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
386/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
385/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนอบรมโครงการ "เพื่อนใจวัยรุ่นปลอดสารเสพติด"
367/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
379/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
370/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
372/2562 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
366/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "๙๙ ปี นางฟ้ามินิมาราธอน ๒๐๑๙"
364/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
343/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด
273/2562 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
361/2562 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
352/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ
351/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
350/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
345/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
341/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ปีการศึกษา 2562
360/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
335/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย
346/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
335/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 39
344/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562
333/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
332/2562 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ /งาน
331/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
320/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
319/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
317/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพิจารณาให้คะแนนรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
316/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
315/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ ๒ การดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
314/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๔ ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
323/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
322/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
321/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
318/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
313/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
303/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
319/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 99 ปี กัลยาณวัตร
292/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
304/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
293/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
312/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
310/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
311/2562 - แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562
306/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
305/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปีการศึกษา 2562
298/2562 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
300/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนความเข้มข้นทางวิชาการ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
294/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
301/2562 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
302/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019"
291/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การแสดงดนตรีราชสำนักโบราณญี่ปุ่น งะงะคุ (GAGAKU)
290/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคลินิกศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
289/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกแบบเรียนวิชาศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
288/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
287/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2562
286/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
285/2562 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
284/2562 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2562
283/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
282/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
275/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบพื้นที่) ประจำปี 2562 ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
269/2562 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
274/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
271/2562 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
270/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
267/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเข็มกลัดที่ระลึก 100 ปี กัลยาณวัตร
272/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
264/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
259/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
255/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ
252/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาครูสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนมาตรฐานสากล"
251/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)"
248/2562 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
243/2562 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
234/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน รับเงินบำรุงการศึกษาและรับเงินค่าหนังสือเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2562
236/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
235/2562 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
231 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
232/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(Self AssessmentResport : SAR) ปีการศึกษา 2561
209/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
230/2562 - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
224/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบพื้นที่) ประจำปี 2562 ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
230/2562 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
235/2562 - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
233/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
227/2562 - แต่งตั้งหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
226/2562 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
228/2562 - แต่งตั้งหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
209/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
215/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2562
210/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
108/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
208/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2562
189/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
183/2562 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
192/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 38
188/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารการปฏิบัติงานบุคลากร โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
182/2562 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
181/2562 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
178/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2562"
180/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
172/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านมารยาทไทย
107/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียน Gifted Student Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
170/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี ห้องเรียนพิเศษ
169/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
164/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
167/2562 - แต่งตั้งคระกรรมการต้อนรับคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
112/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
166 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(Gifted Student Program) ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี2562
131/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
112/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
112/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
112/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
139/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
138/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอบรมนักเรียนคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 13
111/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
109/2562 - แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
113/2562 - การอบรม ๑ ค่าย ๑ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๑
130/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
110/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
- - ประกาศสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
104/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านนางฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
103/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
100/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
099/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
098/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561
097/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) และ Memorandum of Understanding (MOU) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
096/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
089/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านนางฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
090/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงในพิธีเปิดบ้านนางฟ้า 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
082/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561
095/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
091/2562 - แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี 2562
084/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
74/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
73/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด BBL ในศตวรรษที่ 21
094/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
081/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านนางฟ้า
080/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
076/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
075/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
070/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านนางฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
078/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
077/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา
064/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
057/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบงานด้วยระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA สู่ความยั่งยืน"
059/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
060/2562 - แต่งตั้งข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562
- - แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
051/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละและกระเป๋านักเรียน
055/2562 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
046/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวมนทกานต์ เพ็งเหล่างิ้ว)
047/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวกัณทิมา ทองเหง้า)
048/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวปรียาภรณ์ เอ็กหลี)
049/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวจิราวรรณ วงษ์ชมภู)
050/2562 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย (นางสาวเพชรสุดา ศรีปลัดกอง)
041/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
021/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
021/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
037/2562 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
สพม.438/2561 - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ (สพม.25)
034/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
036/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
035/2562 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O- NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
030/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
009/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
026/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
027/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
020/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
025/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายผู้นำเยาวชนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
024/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 13
026/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
010/2562 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
015/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรักการอ่านผสานสู่การคิด ปีการศึกษา 2561
787/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ อบรม ประชุม สัมมนา และการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562
008/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2562
005/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท่องจำอาขยาน ปีการศึกษา 2561
003/2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสังสรรค์วันครอบครัว ประจำปี 2562
816/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
815/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2562
814/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
813/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
810/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายภาษาไทย
812/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
811/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
786/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
775/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อพิจารณาให้คะแนนรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
807/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานศูนย์ครอบครัวพอเพียง(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
804/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2561
803/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมกิจกรรมจิตอาสา ผู้เรียนรับผิดชอบต่อสังคมรณรงค์โรงเรียนและชุมชนสะอาด โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
802/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
798/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
797/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2561
793/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
795/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒
794/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๕ ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
765/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
792/2561 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรง รักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ - ภารโรง รักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562
791/2561 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางคืน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
790/2561 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
788/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2561
783/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)
782/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
786 - อบรมอาสาสมัครเพื่อนที่ปรึกษา (YC) และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
778 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
770/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
764/2561 - การมอบหมายชั่วโมงสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
724/2561 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)
763/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
754/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
749/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน
747/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
750/2561 - แต่งตั้งกรรมการจัดสอนแทน และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
741/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
742/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ
724/2561 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
738/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
736/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
733/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
732/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
734/2561 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
723/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
722/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
717/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
706/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
718/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
716/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
715/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
707/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกดาวเด่นภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
704/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 37
703/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกัลยาณวัตร
702/2561 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติงาน
701/2561 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
700/2561 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
697/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2561
695/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
696/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
692/2561 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
687/2561 - แต่งตั้งกรรมการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2561
657/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานของโรงเรียนและเวทีศักยภาพนักเรียน (IS) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดขอนแก่น
683/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
670/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมกิจกรรมจิตอาสาศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
669/2561 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
651/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบทดสอบ O-NET ออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education
652/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
665/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคงสภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2561
662/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561
664/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
618/2561 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
653/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-ม.2/12)
644/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4 ปีการศึกษา 2561
636/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 5/8 5/9 5/10 5/11 5/13 5/14 5/15 ปีการศึกษา 2561
635/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2561
629/2561 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
631/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ม.1,ม.2,ม.3
625/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
627/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
621/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
620/2561 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
645/2561 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
612/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Kanlayanawat English Day Camp)
5/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-KKsec25 Model) แบบทดสอบออนไลน์ และกิจกรรมแบบฝึกออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education
4/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
597/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
596/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
595/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
591/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2561
602/2561 - แต่งตั้งกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
600/2561 - แต่งตั้งอนุกรรมการช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
547/2561 - แต่งตั้งครูคัดเลือก ฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
589/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุประจำปี
590/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (TEDET) ประจำปี 2561
588/2561 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
587/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่่ 1 ปีการศึกษา 2561
574/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเสื้อกีฬาภายในโรงเรียนโดยวิธีคัดเลือก
575/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
548/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Organizing the English Test based on Indicators of Learning Standards Related to ONET & PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
556/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
570/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2561 (ภาคเช้า)
558/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
569/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
551/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE GOT TALENT 2018
549/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
3/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
538/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรกับชุมชน ถนนความรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 1
531/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
496/2561 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กิจกรรมนางฟ้ารวมใจ "มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561
522/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนางฟ้ารวมใจ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
521/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
520/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
519/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
510/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักนิติธรรม
507/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สำหรับนักเรียน
508/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง พระภูมิเจ้าที่ (เพิ่มเติม)
501/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
499/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
498/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง พระภูมิเจ้าที่
497/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
477/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
487/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ปีการศึกษา 2561
494/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
486/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
490/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ เผยแพร่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
476/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
474/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
475/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
470/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2561
469/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
465 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์
460/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้งานกล้องวงจรปิด
462/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
459/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลคัพกัลยาณวัตร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
455/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
452/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
448/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาจิตวิญญาณครู Thailand 4.0 สู่ความเป็นเลิศของกัลยาณวัตร"
444 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
438/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
305/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4 ด้าน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2561
430/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2561
429/2561 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
417/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561
422/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) ประจำปีการศึกษา 2561
428/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
421/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
423/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
419/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
418/2561 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
412/2561 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
406/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ปีการศึกษา 2561
403/2561 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
407/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
411/2561 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
404/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
400/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2561
393/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
387/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
372/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
395/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2561
394/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
389/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปีการศึกษา 2561
388/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดรายการเสียงตามสาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
386/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการนิเทศ กำกับติดตาม สู่คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ 1 : การดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
379/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
377/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2560
373/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
235/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2563
374/2561 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
378/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
382/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)
298/2561 - การมอบหมายชั่วโมงสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
363/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
364/2561 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
367/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
359/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ปีการศึกษา 2561
334/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
355/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
354/2561 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561
335/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
343/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
353/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธียกเสาเอก-โท อาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน
341/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ภาคเรียนที่ 1/2561
322/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
343/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)
345/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
346/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab BoY)
351/2561 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
338/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
337/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
336/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
1/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการ "รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561"
342/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2561
344/2561 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
325/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
326/2561 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
324/2561 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
328/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
316/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
315/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
307/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
306/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
319/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
321/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
323/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
318/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
317/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
314/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
304/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
303/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร
302/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
301/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเงินพอเพียงบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ยุค 4.0
299/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
308/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายทำรายการ School Ranger โรงเรียนกัลยาณวัตร
300/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
289/2561 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
291/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
294/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชมโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
296/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวันสำคัญโลก
290/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
288/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
268/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
292/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
293/2561 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
281/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกนางฟ้ารักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561
272/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
271/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
267/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2561 ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
256/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมและพัฒนาครูผู้จัดการเรียนการสอน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ประจำปีการศึกษา 2561
254/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ หนังสือเรียนเพิ่มเติม แจกสมุด หนังสือแบบเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2561
245/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและรับเงินค่าหนังสือเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2561
247/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2561
246/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
244/2561 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
236/2561 - ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.ระดับโรงเรียนกัลยาณวัตร))
234/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนในช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
235/2561 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
231/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ หนังสือเรียนเพิ่มเติม แจกสมุด หนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
230/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร 2561
229/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2561
224/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
217/2561 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางคืน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
216/2561 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
215/2561 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
214/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
098/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2561
195/2561 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
192/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
172/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
185/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารการปฏิบัติงานบุคลากร โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
179/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
175/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
173/2561 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
171/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
167/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
168/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับสหวิทยาเขต "กัลยาณมิตร"
164/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
166/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
616/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2561"
147/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร
146/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 36
149/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
154/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพทางกีฬา ปีการศึกษา 2560
160/2561 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM ศึกษาและการประยุกต์สู่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยุค 4.0
150/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
135/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
133/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกนางฟ้ารักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560
131/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
128/2561 - แต่งตั้งบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
096/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
107/2561 - แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
107/2561 - แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
108/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
106/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
104/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษประจำปีการศึกษา 2560
104/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษประจำปีการศึกษา 2560
103/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ"
100/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในการประเมินปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
099/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
098/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561
095/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันชีวิต
093/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 3
092/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 2
091/2561 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 1
094/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
088/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 12 (เพิ่มเติม)
085/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
079/2561 - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู การบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับ 8 สาระการเรียนรู้
084/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร ปีการศึกษา 2560
078/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 12
077/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อ
076/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
073/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ "ลูกนางฟ้า" สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2560
072/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
067/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งที่ 512/2560)
070/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
066/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม)
065/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการเงินพอเพียง
063/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกัลยาณวัตร พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
059/2561 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561
052/2561 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง
060/2561 - ให้ข้าราชการครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เข้าอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
051/2561 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)
045/2561 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
044/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานต้อนรับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส จากประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
046/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
029/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ม.๑, ม.๒, ม.๓
028/2561 - ค่ายอบรมอาสาสมัครเพื่อนที่ปรึกษา (YC) และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
025/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แก้ไขและเพิ่มเติม)
024/2561 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
023/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
022/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
021/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
019/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561
018/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ - ๕/๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
020/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ที่ 017/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสังสรรค์วันครอบครัว ประจำปี 2561
013/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
011/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2560
014/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
006/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ
008/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพิ่มเติม)
007/2561 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
005/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่โรงเรียน "กอช.ต้นกล้าการออม"
002/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ ปี 2561
601/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
1/2561 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
600/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
003/2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
004/2561 - การอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 595/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อสมุดของโรงเรียน
ที่ 594/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อกระเป๋านักเรียน
ที่ 593/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพลศึกษาของโรงเรียน
ที่ 599/2560 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
ที่ 598/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางวัน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
ที่ 597/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
592/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 591/2560 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 588/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
ที่ 576/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 586/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่ 585/2560 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- - งดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
ที่ 568/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
ที่ 581/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
ที่ 570/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ 572/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 569/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
ที่ 571/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
ที่ 565/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้งานกล้องวงจรปิด
สพม.502/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
สพม.494/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนน้ำพองศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
สพม.492/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ที่ 564/2560 - แต่งตั้งบุคลากรร่วมพิธีเนื่องในวันชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่ 558/2560 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น
ที่ 461/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ที่556/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 548/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
ที่ 541/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่ 537/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ 534/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2560
ที่ 531/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ที่ 533/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
ที่ 535/2560 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2560
524/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
527/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
523/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
ที่ 525/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
ที่ 526/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ 512/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2560
ที่ 515/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
ที่ 492/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ที่ 503 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 508/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 35
ที่ 507/2560 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาการงานอาชีพ
ที่ 498/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (นายณัฐพล วรหาญ))
ที่ 497/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรม)
ที่ 496/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ)
ที่ 499/2560 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 495/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และงานโรงเรียนกับชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม)
ที่ 502/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาคโรงเรียนกัลยาณวัตร
ที่ 488/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
ที่ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร
ที่ 476/2560 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracitice) ของสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
ที่ 485/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 484/2560 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ที่ 481/2560 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
478/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 476/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
467/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานประกันสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 465/2560 - การอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน
ที่ 463/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 460/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ กำกับ ติดตามสู่คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ 456/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
ที่ 436/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร
ที่ 455/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ม.2/1-ม2/12) ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 454/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
ที่ 450/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามแนวศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน 4.0"
ที่ 448/2560 - แต่งตั้งบุคลากรโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 447/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่ 446/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560
445/2560 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
444/2560 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
ที่ 442/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงงานโรงเรียนคุณธรรม
ที่ 443/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ที่ 441/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ที่ 438/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ที่ 433/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะสัญจรและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
ที่ 432/2560 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2560 (ภาคเช้า)
ที่ 430/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
428/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกภาพ
ที่ 390/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (PLC-kksec25 Model)
427/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพชุดการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และการนิเทศการสอน
423/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2560
426/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
424/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
425/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
418/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายภาษาอังกฤษ (Kanlayanawat English Camp)
414/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
421/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาคและตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
420/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับสหวิทยาเขต "กัลยาณมิตร"
422/2560 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
419/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560
ที่411/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 411/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 412/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 413/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...มุ่งสู่บ้านนางฟ้า
407/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนช่วยงานกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
408/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 403/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนและชนบท ครั้งที่ 89
ที่ 402/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Hello English! On Stage"
ที่ 400/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560
ที่ 401/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝึกซ้อม ควบคุมนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ 398/2560 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
ที่ 393/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
390/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ "คิดใส ไทยแลนด์ ครั้งที่ ๓"
ที่ 382/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
ที่ 377/2560 - แต่งตั้งครูคัดเลือก ฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ที่ 365/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบโครงการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560
ที่ 371/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร
ที่ 362/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 372/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ที่ 368/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ 369/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
366/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด " ปีการศึกษา 2560
ที่ 367/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง พระภูมิเจ้าที่ และพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
361/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน
357/256 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
360/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร
353/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
353/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
352/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
247/2560 - แต่งตั้งครูคัดเลือก ฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
351/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนและชนบท ครั้งที่ 88
ที่ 348/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ที่ 344/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
ที่ 339/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
ที่ 343/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สำหรับนักเรียน
ที่ 346/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ที่ 338/2560 - การประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับสถานศึกษา
ที่ 337/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA และ SCQA
335/2560 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ ปีการศึกษา 2560
ที่ 331/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่ 336/2560 - แต่งตั้งครูเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สพม.25 ที่ 293/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560
ที่ 330/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560
ที่ 327/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2560
- - ขอเชิญประชุม
ที่ 285/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานโดยวิธีพิเศษ
ที่ 318/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
ที่ 319/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
313/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
312/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าทรงคุณค่า และศิษย์เก่าอุปถัมภ์
310/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ที่ 308/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม"
307/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือกระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
306/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พุทธศักราช 2561
305/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
304/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
295/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
303/2560 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติงาน
298/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนและชนบท ครั้งที่ 87
297/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำกลุ่มรักการอ่านโรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นที่ 23
299/2560 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
294/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
288/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)
287/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(แก้ไขเพิ่มเติม)
293/2560 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
280/2560 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
223/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)
289/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
283/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
291/2560 - แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
282/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
290/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"รำลึก...สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม"
292/2560 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
277/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
266/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
269/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
279/2560 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร
276/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม"
270/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
275/2560 - การอบรมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร
272/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์
258/2560 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
260/2560 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
249/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ
265/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
264/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
263/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2560
262/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
259/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปี 2560
257/2560 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
255/2560 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560
254/2560 - แต่งตั้งคระกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน โรงเรียนกัลยาณวัตร
251/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานน้ำดื่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
249/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ
252/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
253/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการครูแกนนำตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
245/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
244/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัมนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2560
242/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ปีการศึกษา 2560
241/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ
205/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอนแทน และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
204/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560
240/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
238/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560
237/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส ประจำปีการศึกษา 2560
234/2560 - แต่ตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
239/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางสิลปะ ปีการศึกษา 2560
235/2560 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
236/2560 - การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
232/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
232/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
231/2560 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก
228/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
222/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Act Out Loud สุดขอบฟ้า
220/2560 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร
210/2560 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
216/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
221/2560 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
219/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
218/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
217/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
215/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
209/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
208/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
197/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC
203/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร
201/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2560
200/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
183/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
196/2560 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคาะห์เกณฑ์และการเขียนรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง OBECQA"
194/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและรับเงินค่าหนังสือเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ปีการศึกษา 2560
195/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2560
191/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
187/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงาน
184/2560 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
190/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
189/2560 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครุประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
179/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา 2560
173/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
172/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการให้ข้อมูลวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
170/2560 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน(เพิ่มเติม)
165/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBACQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
164/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา OBECQA
163/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนางฟ้ารวมใจ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
158/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
159 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2559
129 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้พืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
128 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 องค์ ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
127 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
147 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560
146 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
145 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
149 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
142 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
141 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอบรมแกนนำและคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2560
140 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้านนางฟ้ากัลยาณวัตร 60 ประจำปีการศึกษา 2559
110/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
139/2560 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการกลางคืนประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560
138/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ และจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติม นักเรียน เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
091/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
135/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 34
126/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
130/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2560
125/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
074/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการ English for Community ปีการศึกษา 2559
132/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
131/2560 - แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
124/2560 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
062/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
123/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
090/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
106/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
097/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
103/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
074/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการ English for Community ปีการศึกษา 2559
095/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
092/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
094/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพทางกีฬา ปีการศึกษา 2559
088/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศติดตามประเมินการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559
089/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
087/2560 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
082/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
078/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
076/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง Classroom Action Researches towards 4.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
075/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันชีวิต
074/2560 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
071/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2559
069/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2,5/3,5/8,5/11-5/15 ประจำปีการศึกษา 2559
068/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
065/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
064/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
063/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
062/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ งานมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
059/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
060/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานอาหาร-น้ำดื่ม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
061/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจทานข้อสอบและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
054/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในการประเมินปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
053/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
046/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าสอบปลายภาคและตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
040/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและวันสำคัญของเจ้าของภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
039/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทสการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
19/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร
22/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น
041/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560
033/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
038/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
035/2560 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงาน
034/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
031/2560 - แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
028/2560 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง (เพิ่มเติม)
027/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจทานข้อสอบและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
023/2560 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
020/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
016/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
015/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
014/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
019/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
017/2560 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
018/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
013/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
012/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
011/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจทานข้อสอบและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
010/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตรและงานวันครอบครัวในเทศกาลปีใหม่ ปี 2560
007/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2560
004/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (Road show) แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
006/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
005/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดคำขวัญวันครู ปี 2560
003/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2560
002/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
001/2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2559
490/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
488/2559 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
487/2559 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
489/2559 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
485/2559 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
486/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเดือนมกราคม 2560 (วันครู)
482/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
478/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
479/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ
471/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
477/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
475/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
474/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
472/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
470/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
454/2559 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
452/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
464/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559
458/2559 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
457/2559 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
456/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วม โครงการ Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม
445/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (3ดี) ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
444/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนกัลยาณวัตร
437/2559 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
443/2559 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
439/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
438/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงงาน อบรม ค่ายเยาวชนอาสา ต้นกล้าพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร
441/2559 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน (เพิ่มเติม)
440/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงาน อาลัย ใส่ใจกัน
433/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
435/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 33
434/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
432/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
429/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
430/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคาบสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
428/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมิน เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2559
423/2559 - แต่งตั้งเวรปฏิบัติงานธนาคารขยะ
426/2559 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
425/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
424/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
421/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงวีดิทัศน์นำเสนอผลงานโรงเรียน
420/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
422/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
419/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพ
417/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร กลุ่มกิจการนักเรียน
415/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
412/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร กลุ่มวิชาการ
411/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2559
410/2559 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559
409/2559 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559
408/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
407/2559 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับ สพม.25 จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)
405/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร กลุ่มอำนวยการ
406/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันตำรวจ ประจำปี 2559
403/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559
402/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
400/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
399/2559 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
398/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
397/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
396/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
393/2559 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
395/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 "ระดับหน่วยงาน"
392/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2559
366/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
391/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา "ประเพณีครูกัลยาฯ-ขอนแก่นวิทย์" ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
390/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ยั่งยืน
388/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ จากพี่สู่น้อง จากต้นสู่ปลาย ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
364/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
365/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา ประเพณีครูกัลยาฯ-ขอนแก่นวิทย์ ครั้งที่ 2
296/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
385/2559 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
382/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-2/12)
380/2559 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
379/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
377/2559 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2559 (ภาคเช้า)
372/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
374/2559 - แต่งตั้งคณะดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทางการกีฬา
376/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำโรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
371/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
369/2559 - แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเสื้อกีฬาภายใน
295/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
361/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ระดับสหวิทยาเขต
354/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
360/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2559
356/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม รักการอ่าน รักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด
355/2559 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
353/2559 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
352/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลโรงเรียนสะอาด ตามโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี
345/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนโรงเรียน
351/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
350/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
349/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
349/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
343/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
344/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงาน งานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
326/2559 - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
337/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
339/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
340/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
336/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
335/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
334/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559
333/2559 - การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
330/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงในงานแห่ขบวนผ้าป่าสามัคคีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น
328/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำมารยาทไทย
329/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารจุฬามณีเจดียสถาน โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น
327/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลคนขอนแก่น แน่นแฟ้นไปออกเสียงประชามติ (BIG DAY)
323/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
324/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ประจำปี 2559
320/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุด 2559
318/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน
317/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
319/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
316/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
311/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
303/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ เผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
312/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
305/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน
310/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา
306/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาเซียน
304/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสถานที่สอบเพื่อสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
302/2559 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
239/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่าย ฯ
299/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาคและตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
298/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร
296/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
297/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
294/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
300/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
291/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
289/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
288/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2559
290/2559 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย
287/2559 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงเพิ่มเติม (ครูสุขสราญ เข็มทอง)
286/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินเพื่อคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559
281/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
280/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
279/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
278/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
277/2559 - แต่งตั้งครูคัดเลือก ฝึกซ้อม ดูแลและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
275/2559 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
252/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
270/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
269/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ
246/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร
232/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
261/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
264/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองพี่พบน้อง ปี 2559
192/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2563
260/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559
262/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังประชารัฐขอนแก่นร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
263/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
218/2559 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
258/2559 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2559
256/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2559
250/2559 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2559
253/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
249/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2560
247/2559 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559
241/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
245/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
243/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
238/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
231/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเตรียมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 85 ปี กัลยาณวัตร
240/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
239/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเแ๊ยงเหนือ ครั้งที่ 9
200/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
229/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
221/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการน้ำดื่มสะอาด น้ำผลไม้พร้อมดื่ม และน้ำผลไม้ปั่นเกล็ดหิมะ
234/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
233/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการประชมทางไกลระบบวีดิทัศน์ พ.ศ.2559(ครั้งที่ 2)
232/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
228/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการตามโครงการสานฝันวัยใส ผลงานดีเด่น (ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
227/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรมม ม.6
223/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน แผนพัฒนาตนเอง ID Plan
226/2559 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559 (เพิ่มเติม)
225/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
219/2559 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
222/2559 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
210/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคาบสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
224/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ปีการศึกษา 2559
220/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
216/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
209/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
213/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
211/2559 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
215/2559 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
217/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
205/2559 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก
201/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการฦึกซ้อมและเดินทางเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิต ณ จังหวัดอุบลราชธานี
204/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (เพิ่มเติม)
203/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2559
199/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
197/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
191/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
195/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559
192/2559 - แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร
190/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการสหกรณ์โรงเรียน
189/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
182/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ปีการศึกษา 2559
181/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559
188/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2559
183/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขอรับเครื่องหมายมาตรฐาน อย. น้ำดื่มโรงเรียน
180/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ6 ปีการศึกษา 2559
179/2559 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
178/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานสายงานบริหาร
176/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันฉัตรมงคล
145/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูอัตราจ้างเจ้าของภาษา
172/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
167/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
156/2559 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
6/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
144/2559 - แต่งตั้งกรรมการดูแลคุณสมบัติ
143/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาโครงการเรียนรู้มุ่งสู่บ้านนางฟ้า
141/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ สพม.25 ปี 2559
142/2559 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2558
140/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมสรงน้ำพระและประเพณีสงกรานต์ ปี 2559
136/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดงอย่างสร้างสรรค์
135/2559 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วยช่วงปิดภาคเรียน
134/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
131/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
130/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2559
129/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Act Out Loud เทศกาลศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
062/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและแจกสิทธิ์การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
125/2559 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559
126/2559 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559
064/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
128/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
121/2559 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
119/2559 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการตรวจเยี่ยม Site Visit รอบ 2 OBECQA
118/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2558
117/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2559 (ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด)
116/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
114/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
102/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education
097/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทาง OBACQA
120/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
100/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครสอบ เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
099/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
098/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
063/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
095/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
094/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 32
093/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
092/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
090/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
089/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการ English for Community ปีการศึกษา 2558
088/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
089/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันชีวิต
085/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกสมุด จำหน่ายหนังสือแบบเรียนเพิ่มเติมและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2559
082/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานการรับการตรวจเยี่ยม Site Visit รอบ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม
080/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ประจำปีการศึกษา 2558
083/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายแกนนำมารยาทไทย
081/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียน
078/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
074/2559 - แต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
075/2559 - แต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
076/2559 - แต่งตั้งกรรมการประมวลผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
071/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
079/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2558
077/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
065/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม5/9-5/15 ประจำปีการศึกษา 2558
070/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาคและตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
069/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
068/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษประจำปีการศึกษา 2558
066/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
067/2559 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
061/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการโดยใช้ข้อสอบกลางในการประเมินปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
060/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ งานมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
058/2559 - แต่งตั้งกรรมการอัดสำเนาข้อสอบและเย็บข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
057/2559 - แต่งตั้งกรรมการเปิดซองต้นฉบับและเฉลยข้อสอบ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
056/2559 - แต่งตั้งกรรมการรับต้นฉบับข้อสอบและเฉลยข้สอบในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
053/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
052/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเปิดโลกการอ่าน ครั้งที่ 2/2558
051/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้านนางฟ้ากัลยาณวัตร 59 ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
050/2559 - แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
043/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2558
048/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรม เปิดบ้านนางฟ้ากัลยาณวัตร 59 ประจำปีการศึกษา 2558
047/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
046/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเปิดบ้านนางฟ้ากัลยาณวัตร 59 Fun with Languages Tunnel สนุกกับอุโมงค์ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
045/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 11
044/2559 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
042/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559
040/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2558
039/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้านนางฟ้ากัลยาณวัตร 59 ประจำปีการศึกษา 2558
034/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย
038/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559
031/2559 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559
030/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
029/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2559
027/2559 - การอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำโรงเรียนกัลยาณวัตร
022/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
021/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
013/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ปี 2559
024/2559 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2558
019/2559 - การอบรมโครงการ สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100% โรงเรียนกัลยาณวัตร
015/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินผลงานนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
012/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
008/2559 - แต่งตั้งบุคลากรครูปฏิบัติงานในหน้าที่
014/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
007/2559 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
011/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานดำเนินงานประเภทบุคคล สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557
010/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนกัลยาณวัตรและแผนปฏบัติการปีการศึกษา 2559
009/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
004/2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพิธีตักบาตรและส่งสรรค์วันครอบครัว ปี 2559
002/2559 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
535/2558 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
555/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมครูพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
554/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
551/2558 - แต่งตั้งกรรมการจัดทำข้อสอบและสอนเสริม Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
548/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงบนเวที MINI CONCERT TO BE NUMBER ONE
550/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเสด็จ ประจำจุดบริเวณทางขึ้นห้องประทับพัก
547/2558 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2559
546/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558
542/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อสมุดของโรงเรียน
541/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อกระเป๋านักเรียน
543/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพลศึกษาของโรงเรียน
545/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
534/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ (เพิ่มเติม)
537/2558 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนิินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
520/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ
532/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
529/2558 - การอบรมแกนนำห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร
531/2558 - แต่งตั้งกรรมการสอนเสริม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
530/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาค และตรวจระเบียบเคื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
527/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558
533/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสวัสดิการอุปกรณ์ ICT
528/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
524/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
523/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
522/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
497/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
514/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิคมและจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
518/2558 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2559
517/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
515/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนสมทบโครงการ TO BE NUMBER ONE
505/2558 - แต่งตั้งกรรมการจัดเตรียมผลงานเพื่อรับการประเมินครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
511/2558 - แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอู่หัว 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2558 (เพิ่มเติม)
504/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
503/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคาบสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
510/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับเสด็จ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
509/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานฉลองวิหารหลวงปู่ผาง วัดศรีนวล
507/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
500/2558 - แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
502/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งาน 5ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2558
498/2558 - แต่งตั้งบุลลากรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรและพิธีทำบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2558
499/2558 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
495/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
492/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล Oxford Online Placement Test ปีการศึกษา 2558
490/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกัลยาณวัตร
487/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รอบที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559
ฉบับร่าง - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ
ฉบับร่าง - อนุกรรมการดำเนินการจัดทำขบวนแห่เทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558
485/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- - โครงการติวสัญจรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
447/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำกลุ่มรักการอ่านโรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นที่ 21
483/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
484/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดขอนแก่น
478/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ
475/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
423/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
466/2558 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
460/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
465/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 31
460/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะผู้นิเทศครูอาสาสมัครจีน จากสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทย
462/2558 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
444/2558 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
455/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
455/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกผลงานดีเด่นรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาะิการ (เพิ่มเติม)
448/2558 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
453/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5
443/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
452/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ
449/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
447/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระยะที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
445/2558 - แต่งตั้งครูปฏิบัติงานประจำวันกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
443/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
442/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
446/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)
441/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัด (ดพิ่มเติม)
434/2558 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม)
435/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัด
432/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
429/2558 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
431/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
430/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2558
429/2558 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
424/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าแข้งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์
426/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
425/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
421/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
416/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
420/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
419 - มอบหมายงาน ครูและนักการภารโรงมาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน
415/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันตำรวจ ประจำปี 2558
409/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
408/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
407/2558 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2558
403/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดนิทรรศการห้องเรียนพอเพียง แรลลี่พี่ปันน้อง
406/2558 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
400/2558 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
399/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต
397/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการ IT GENIUS
315/2558 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
316/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
391/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2558
389/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
386/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2558
375/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
385/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
383/2558 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558
377/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
380/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดการความรู้ และประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยณวัตร ปีการศึกษา 2558
378/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
372/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิง Tablet (iPad)
370/2558 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน
365/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
364/2558 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ งาน
368/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
367/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
360/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2558 (ภาคเช้า)
357/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
352/2558 - การอบรมโครงการ สร้างผู้นำเยาวชน ศอ.ปส.ย.โรงเรียนกัลยาณวัตร เพื่อการป้องกันยาเสพติด
350/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
345/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และ 2
343/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเสื้อกีฬาสีภายในโรงเรียน
333/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมชมสาธิตการจัดการเรียนรู้ของครู ผู้สมัครครูต้นแบบ ต้นทางความรู้ ประจำปี 2558
330/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
331/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสรรสร้างสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่ห้องเรียน
322/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
329/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการอบรม เติมพลังแกนนำลูกนางฟ้า 5ส พอเพียง
318/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมิน OBECQA
321/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2558
325/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คู่จังหวัดกาฬสินธุ์-ขอนแก่น
323/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
324/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
315/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
317/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนโรงเรียน
314/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ประจำปี 2558 เพิ่มเติม
307/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
312/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
306/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอบรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
300/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม วันสัปดาห์ห้องสมุด
302/2558 - แต่งตั้งคณะวิทยากรค่ายแรลลี่รักการอ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
301/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงาน
299/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
292/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
282/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจักทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
286/2558 - แต่งตั้งกรรมการฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
277/2558 - ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษบกิจพอเพียงเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาสู่ความเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
279/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ประจำปี 2558
278/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558
271/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
280/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
277/2558 - ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาสู่ความเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
275/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการศึกษา
165/2558 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
273/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
260/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมการสร้างเครื่องมือ สถิติและการวัดประเมินผลวิจัยในชั้นเรียน
270/2558 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
265/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวด ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
266/2558 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร
261/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องนิทรรศการราชวงศ์จักรี
252/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
249/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขอเครื่องหมายรับรอง อย.
251/2558 - การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
250/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
253/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Core Switch
258/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2558
256/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาค และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
255/2558 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
247/2558 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559
242/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเทสกาลเข้าพรรษา
244/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุรภาพ OBECQA
243 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ เผยแพร่พระพุทธศาสนา และวัฒธรรมไทย ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
241 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
239/2558 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
240/2558 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
238/2558 - แต่งตั้งบุคลากรเข้าอบรม
235/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559
237/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
234/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในโครงการอุปถัมภ์ ครอบครัวอุถัมภ์ ปีการศึกษา 2558
232/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร
194/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคาบสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
202/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
229/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
198/2558 - แต่งตั้งกรรมการพี่เลี้ยงงานวิจัยในชั้นเรียน
227/2558 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ
204/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระยะที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
228/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
217/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
206/2558 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558
205/2558 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2558
225/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
209/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
208/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
223/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดสุนทรพจน์และตอบคำถามภาษาจีน ครั้งที่ 8
222/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 4
224/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
193/2558 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558
216/2558 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
191/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
200/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
199/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานเพื่อเตรียมรับการประเมิน OBECQA
190/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุรภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2558
189/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2558
192/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
195/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
197/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 เพิ่มเติม
188/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
180/2558 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ
184/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
183/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
179/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
181/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา2558
178/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ
182/2558 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
173/2558 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
174/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่1/2558
175/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ปีการศึกษา 2558
176/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณานักเรียนเรียนซ้ำชั้น
171/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
170/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
168/2558 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
163/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผุ้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
162/2558 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
161/2558 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
155/2558 - การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2558
158/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
157/2558 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
151/2558 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2558
150/2558 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
149/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
148/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education
146/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการน้ำดื่มสะอาด น้ำผลไม้พร้อมดื่ม และน้ำผลไม้ปั่นเกล็ดหิมะ
145/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
143/2558 - คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
147/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการทำการสำรวจศึกษาข้อมูลและกำหนดแนวทางก่อสร้างอาคารหอสมุดโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2558
144/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ สำนักการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนกัลยาณวัตร
141/2558 - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2558
68/2555 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและให้นักเรียนรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี เรียนดี
140/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ICT โรงเรียนกัลยาณวัตร
139/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ICT โรงเรียนกัลยาณวัตร
127/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
134/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2558
133/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
132/2558 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
101/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
100/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
96/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน
95/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน
97/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
94/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการ ทบทวนการดำเนินงานปีการศึกษา 2557 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2558
92/2558 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
93/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
91/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 79
84/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
90/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 30
85/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายกรรมการสภานักเรียน 2558
86/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
87/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
71/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
83/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมิน OBECQA
81/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายแกนนำมารยาทไทย
75/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันชีวิต
76/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือยข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
79/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
78/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายระเบียบการสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
77/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานค่ายภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557
74/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมิน OBECQA
73/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกสมุด จำหน่ายหนังสือเรียนแบบเรียนเพิ่มเติมและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2558
63/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
67/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
66/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการใช้ข้อสอบกลางในการประเมินปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
65/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
56/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
39/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
54/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ งานมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
49/2558 - แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
48/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558
1/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เปิดบ้านนางฟ้ากัลยา 58 ประจำปีการศึกษา 2557
44/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6
52/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบปลายภาคและตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
51/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
44/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6
38/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการขัดทำวารสารโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
41/2558 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
40/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปีการศึกษา 2557
36/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2558
34/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง 2 4 6 8 10 13 15)
35/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
29/2558 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
28/2558 - แต่งตั้งคณะครูศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
15/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและนิเทศการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
32/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการเฝ้าระวัง 0 ร มส และ มผ
26/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางภาษาไทย
27/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เปิดบ้านนางฟ้ากัลยา 58 ประจำปีการศึกษา 2557
11/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557
24/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
24/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
19/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
23/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557
17/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นม.5 ประจำปีการศึกษา 2557
21/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษประจำปีการศึกษา 2557
20/2558 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
16/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557
16/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557
14/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดมารยาทไทย
10/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารถราชการ
8/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
6/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
12/2558 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
9/2558 - แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
4/2558 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2558
3/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเส้นทางและสถานที่ ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
2/2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 10
378/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมแกนนำสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง เรื่อง Free Being Me
1/2558 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
- - ขอเชิญประชุม
396/2557 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
392/2557 - แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
393/2557 - แต่งตั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่ายตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ
394/2557 - แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองหนังสือแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558
395/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพิธีตักบาตรและสังสรรค์วันครอบครัว ปี 2558 (แก้ไข)
391/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพิธีตีกบาตรและสังสรรค์วันครอบครัว ปี 2558
388/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนการสอบ Pre-O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
387/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ Pre-O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
384/2557 - มอบหมายชั้วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
386/2557 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
381/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรานารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
380/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรานารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
382/2557 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
378/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมแกนนำสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง เรื่อง Free Being Me
379/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาขาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
377/2557 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558
374/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
372/2557 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2558
370/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลคุณสมบัติ
369/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อสมุดนักเรียน
368/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละและกระเป๋านักเรียนของโรงเรียน
367/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
365/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบกลางภาคและตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
364/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
362/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
361/2557 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม)
360/2557 - แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญคูณเมืองขอนแก่น และงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม)
359/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกัลยาณวัตร
357/2557 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม)
355/2557 - แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2557
354/2557 - แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจำปี 2557
353/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
352/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกัลยาณวัตร
356/2557 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
351/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350/2557 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
349/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
346/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
348/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
345/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คนเก่ง...ลูกนางฟ้า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
343/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5
342/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคาบสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
341/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
339/2557 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
338/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
340/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งาน 5 ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่2/2557
336/2557 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
335/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันสมเด็จพระมหาธรราชเจ้า ประจำปี 2557
334/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระยะที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
331/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
332/2557 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
330/2557 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการผลิตครู สคสว. ประจำปีการศึกษา 2557
329/2557 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
327/2557 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
327/2557 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
326/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
325/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง
325/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง
324/2557 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไข)
323/2557 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร
322/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
321/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
321/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
320/2557 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
319/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมลูกนางฟ้าม.1พอเพียง
317/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
316/2557 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสิน e-learning ด้วยระบบ OBECLMS
315/2557 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
312/2557 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
312/2557 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวัรสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 95
311/2557 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันตำรวจ ประจำปี 2557
310/2557 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
310/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย
309/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดประกวดสุนทรพจน์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
308/2557 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
302/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
307/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
305/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558
306/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558
304/2557 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
303/2557 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
301/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557
298/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียน
300/2557 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ
299/2557 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2557
295/2557 - ตั้งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่29
296/2557 - แต่งตั้งภารโรงรักษาการณ์กลางคืนประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม2557
401/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเารเขียนหลักสูตรที่เน้นเศรษฐศาสตร์อาเซียน
294/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2557
292/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2557
291/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการ การศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
290/2557 - เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
281/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศ ปีการสึกษา 2557
282/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
289/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-2/12)
284/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดทักษะด้านภาาาและวัฒนธรรมจีน
288/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2557
286/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา OBECQA
280/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557 )
283/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2557
285/2557 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557
277/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2557
279/2557 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557
278/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว
278/2557 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557
276/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iClassroom #2 ภาคอีสาน ฯ
274/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
275/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบ และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน ภาคเียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
272/2557 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
273/2557 - แต่งตั้งคณะครูทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีสานตามตะเข็บชายแดนอีสานตะวันออก
ศธ04255/3538 - การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
270/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
271/2557 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
4684/2557 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
264/2557 - แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
263/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2557 (เพิ่มเติม)
341/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนการสอบวัดความรุ้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกัลยาณวัตร
222/2557 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่ม/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ / งาน
262/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งาน 5 ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2557
261/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมการสอบวัดความรุ้ภาาาจีน (HSK)
258/2557 - มอบหมายหน้าที่ดูแลฝึกซ้อมนักเรียน
260/2557 - แต่งตั้งครูควบคุมดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
259/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
364/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กไทย"
341/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
257/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "วันสัปดาห์ห้องสมุด"
256/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น
254/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2557
255/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
252/2557 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
250/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
247/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
249/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ร้อยดวงใจ ปลูกป่าเทิดไท้ 82 พรรษา องค์มหาราชินี"
246/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
248/2557 - แต่งต้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
244/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงนจัดนิทรรศการวันสถาปนาอาเซียน
317/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี 2557 สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร
302/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี 2557
181/2557 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
235/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินการจัดงานบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ประจำปี 2557
234/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557
238/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2557
240/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2557
239/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ปีการศึกษา 2557
239/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ปีการศึกษา 2557
240/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไททย ปีการศึกษา 2557
236/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
233/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พุทธศักราช 2558
293/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อออนไลน์แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
231/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี 2557
232/2557 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2557 (ภาคเช้า)
227/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
228/2557 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2557
213/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
225/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2557
226/2557 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา
285/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมสัมมนาวิชาการการบริหารงานวิชาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
223/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร
178/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
215/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
218/2557 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
216/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนแน่นแฟ้น ร้อยแก่นสารสินธุ์ อนุรักษ์ภูมิแผ่นดิน
210/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557
214/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
211/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
212/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ เผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
209/2557 - การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2557
207/2557 - แต่งตั้งรองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
206/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2557
205/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจแหล่งเรียนรู้
204/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและเทศกาลเข้าพรรษา
203/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานวิจัยและพัฒนา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
202/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE (ระดับประเทศ)
พิเศษ/2557 - เลื่อนเวลารับการประเมินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2556
200/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
201/2557 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
200/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
199/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198/2557 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง ปีการศึกษา 2557
194/2557 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ
196/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ บุญรอบบึง ปี 3 "เยาวชนต้นกล้า จิตอาสา พัฒนาชุมชน มุ่งสู่อาเซียน"
195/2557 - การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557
190/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
189/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
188/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
186/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
184/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรำลึกสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
182/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
178/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคาบสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
177/2557 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557
182/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการติดตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
179/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2557
175/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
176/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1
173/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
174/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
170/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
163/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
167/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2557
166/2557 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
159/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
160/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
165/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ครั้งที่ 7
161/2557 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557
162/2557 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557
154/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
157/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
155/2557 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
พิเศษ006/2557 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
153/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
156/2557 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
154/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
151/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557
148/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร
141/2557 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร
140/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
147/2557 - การปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการกลางวัน ยาม เวรรักษาการณ์กลางคืน
พิเศษ 9/2557 - ให้สถานศึกษาหยุดทำการ
146/2557 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
145/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (เพิ่มเติม)
144/2557 - แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
142/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
137/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
133/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2557
129/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
131/2557 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
132/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2557
129/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
169/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมและงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
169/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมและงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121/2557 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
120/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
110/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2556
111/2557 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
72/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557
102/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมกรรมการตัดสินเวทีศักยภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
101/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 28
100/2557 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
99/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง OBECQA และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557" โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
98/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
96/2557 - แต่งตั้งวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การกำหนดโครงร่างการบริหารงานตามแนวทาง OBECQA และการเคลื่อนวิสัยทัศน์ตามแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2557-2559"
96/2557 - แต่งตั้งวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การกำหนดโครงร่างการบริหารงานตามแนวทาง OBECQA และขับเคลื่อนวิสัยทัศนืตามแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2557-2559"
89/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2556
92/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมและงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
86/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการงานค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ
91/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2557"
90/2557 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการกลางคืน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557
88/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
77/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
83/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
85/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5
75/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกสมุดจำหน่ายหนังสือแบบเรียนเพิ่มเติมและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2557
76/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกใบสมัครและจำหน่ายใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
80/2557 - แต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
7/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
79/2557 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
82/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
73/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานครูและงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556
71/2557 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ
65/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำโรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2557 )
68/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
70/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน (วัสดุถาวร)
73/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อ/นวัตรกรรม แฟ้มสะสมผลงานครูและงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556
74/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันชีวิต
ศธ04255/632 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
878/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 ประจำปีหารศึกษา 2557X
879/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 ประจำปีการศึกษา 2557
61/2557 - แต่งตั้งคระกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
64/2557 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
63/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2557
56/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โครงการ iPad 2556)
พิเศษ/2557 - เรียนเชิญข้าราชการครูไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
พิเศษ/2557 - การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พิเศษ/2557 - ขอเชิญประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงาน เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
60/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ งานมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
59/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิเศษ/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
51/2557 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
50/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
49/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
55/2557 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ
53/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร
47/2557 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
46/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
45/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการแจกบัตรเข้าห้องสอบ และตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน
44/2557 - แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2556 ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี
42/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
38/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2556
39/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษา
พิเศษ/2557 - การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556
27/2557 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันลดใช้พลังงานในโรงเรียน
36/2557 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
35/2557 - แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
37/2557 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
30/2557 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร
26/2557 - แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองหนังสือแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557
พิเศษ/2557 - เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
31/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา2557
32/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายแกนนำเยาวชนรักการอ่าน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
พิเศษ/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณวัตร
พิเศษ/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
พิเศษ/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร
พิเศษ/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น
พิเศษ/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ สนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
25/2557 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ
23/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพบนักคิดนักเขียน
22/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One
20/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
21/2557 - แต่งตั้งบุคลากรครูปฏิบัติงานในหน้าที่
16/2557 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
13/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดมารยาทไทย
14/2557 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
12/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
11/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 9
9/2557 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานนิทรรศการวิชาการลูกนางฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7/2557 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานนิทรรศการวิชาการลูกนางฟ้า (เพิ่มเติม)
373/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
378/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
379/2556 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
5/2557 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานนิทรรศการลูกนางฟ้า
002/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
6/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดำเนินงานนิทรรศการวิชาการลูกนางฟ้า
3/2557 - แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทดสอบ Application ด้วยคอมพิวเตอ์แบบพกพา (แท็บเล็ต)
4/2557 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
1/2557 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนสำหรับการประกวดในด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
373/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกรเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาทปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
377/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการวิชาการลูกนางฟ้า
376/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
374/2556 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2556
371/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
375/2556 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2557
372/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
370/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานวิจัยและพัฒนา โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2556
365/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
362/2556 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการค่ายวิชาการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
369/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2556
368/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2557
367/2556 - แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
366/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 "ระดับหน่วยงาน สพม.25"
364/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญตัดบาตรและสังสรรค์วันครอบครัว ปี 2557
361/2556 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
361/2556 - การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
359/2556 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
357/2556 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน(เพิ่มเติม)
355/2556 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ
353/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2
354/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
352/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเข้าพักอาศัยบ้านพักครู
346/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
350/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน TO BE NUMBER ONE "ถนนคนดี TO BE NUMBER ONE"
341/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
348/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
347/2556 - แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2556
345/2556 - แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวามหาราช" พุทธศักราช ๒๕๕๖
338/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำกลุ่มรักการอ่านโรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นที่ 19
338/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำกลุ่มนรักการอ่านโรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นที่ 19
349/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
343/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องคิดเลข ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
341/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
342/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ฯ
339/256 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
340/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556
พิเศษ/2556 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรดทุกท่าน
333/2556 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ
335/2556 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ
320/2556 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
331/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน
337/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจชั่วโมงสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2256
325/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายภาษาต่างประเทศ
332/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-GP)
336/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
335/2556 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ
333/2556 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ
330/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556
328/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
324/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
ศธ0514.23.2/ว1008 - คำสั่งขอเชิญประชุม การดำเนินการสอบคัดเลือกฯโดยวิธีรับตรง ปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
321/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2556
315/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานนนอกสถานที่
323/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
322/2556 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
316/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
313/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน
312/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจราณาคุณสมบัตินักเรียนขอทุนการศึกษา
311/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
307/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 27
309/2556 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
309/2556 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
309/2556 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น
305/2556 - แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 63 ปี 2556
308/2556 - แต่งตั้งกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
296/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
302/2556 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556
พิเศษ/2556 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556
299/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันิยมหาราช ประจำปี 2556
298/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันตำรวจ ประจำปี 2556
300/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงาน
476/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
483/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
470/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
475/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
297/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานนักเรียนรางวัลพระราชทาน
474/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
474/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
472/2556 - แต่ตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
473/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
479/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
295/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในขอนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
482/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
480/2556 - แต่งตัั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
477/2556 - แต่ตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัดถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
478/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
445/2556 - การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556
445/2556 - เลื่อนการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556
294/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
293/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น
292/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
289/2556 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
290/2556 - ขออนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
445/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการพัฒนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556
445/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการพัฒนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556
291/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงาน
260/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-2/12)
288/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการกลั่นกรอง และพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
3269/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
285/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการติวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
275/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2556
/2556 - ขอเชิญประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4
283/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล Oxford Online Placement Test ปีการศึกษา 2556
275/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2556
279/2556 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556
/2556 - เชิญประชุม คณะกรรมการบริหารงาน ICT
279/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556
282/2556 - แต่งต้้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5/2,4,6,8,10,12,14) ประจำปีการศึกษา 2556
1/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหาคุณภาพเครื่องมือ
280/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การประเมินคุณภาพองค์กร ด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ หมวด 1-7 ตคามแนวทาง TQA" วันที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร
278/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
271/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2556
277/2556 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556
274/2556 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2556
273/2556 - แต่งตั้งครูเวรกลุ่มอำนวยการ
272/2556 - แต่ตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
276/2556 - อบรมการทำ EM Ball โรงเรียนกัลยาณวัตร
270/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดโฟล์คซอง
267/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2556
269/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะทางภาษาและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
268/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ ที่โรงเรียนนครขอนแก่น
265/2556 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2556
265/2556 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2556
266/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE(เพิ่มเติม)
246/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
246/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
/2556 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
2758/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3)
2811/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คั้งที่ 42 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3)
263/2556 - แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
2556 - เชิญประชุม ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
261/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(TME)
261/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(TME)
258/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (เพิ่มเติม)
259/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
258/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
257/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
255/2556 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2556 (ภาคเช้า)
255/2556 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครู 2556 (ภาคเช้า)
254/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2556
256/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ
242/2556 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
250/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานวิจัยและพัฒนาโรงเรียนกัลยาณวัติ ปีการศึกษา 2556
247/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
249/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556"
241/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม"นิทรรศการบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์"(เพิ่มเติม)
242/2556 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
241/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม"นิทรรศการบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์"
233/2556 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2556
239/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินมูลนิธิ Miracle of Life
238/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "วันสัปดาห์ห้องสมุด"
237/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
236/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
225/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี 2556
226/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
235/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2556
225/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี 2556
232/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการคุณธรรม "บุญรอบบึง ปี 2 เยาวชนต้นกล้า สร้างจิตอาสา พัฒนาสังคม"
230/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
231/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
228/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
229/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
227/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
224/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการอาเซียน
222/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2556
216/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
223/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
221/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพัฒนาบุคลากรประชาสัมพันธ์ตามโครงการที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้เป็นองค์กรคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
215/2556 - แต่ตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556
214/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ประจำปี 2556
217/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 61 พรรษา 28 กรกฎาคม 2556
220/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
212/2556 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลัง ในระบบ GFMIS
213/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
340/2556 (สพม.25) - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
210/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
211/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)
208/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ"ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทย เทิดไท้องค์มหาราชินี"
206/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556
207/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน Spirit of ASEAN ศูนยือาเซียนศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
201/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
203/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ICT โรงเรียนกัลยาณวัตร
202/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ICT โรงเรียนกัลยาณวัตร
200/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
204/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
194/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ เผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556
193/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
199/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
192/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
195/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556
196/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2556
198/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 พุทธศักราช 2557
191/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
190/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
189/2556 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ
187/2556 - การอบรมนักเรียนสารวัตรโรงเรียนกัลยาณวัตร
186/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556
157/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
166/2556 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
185/2556 - มอบหมายหน้าที่ดูแลฝึกซ้อมนักเรียน (เพิ่มเติม)
185/2556 - มอบหมายหน้าที่ดูแลฝึกซ้อมนักเรียน
183/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
182/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
180/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
181/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
179/2556 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
176/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรำลึกสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
177/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
173/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขยายเครือข่ายและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ของศูนย์อาเซียน (เพิ่มเติม)
173/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ปีการศึกษา 2556
175/2556 - การอบรมใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ปีการศึกษา 2556
165/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.6
172/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 1 ช่วย 9
174/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขยายเครือข่ายและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา
166/2556 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารกลุ่มวิขาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ปรับปรุงหน้า 3-4 ใช้ในเอกสารแนบ 2 แทน)
171/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
ประกาศโรงเรียน - ประกาศการใช้ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (paper less office)
169/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2556
167/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.3
168/2556 - แต่งตั้งคณะครูโรงเรียนกัลยาณวัตรศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีวิทยา
164/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2556
161/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจเยี่ยมนิเทศโครงการ 1 ช่วย 9
161/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจเยี่ยมนิเทศโครงการ 1 ช่วย 9
160/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
155/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แก้ไข)
153/2556 - แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
138/2556 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
158/2556 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
159/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
150/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
157/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.5
156/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.2
138/2556 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
155/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
153/2556 - แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2556
155/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
154/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556
137/2556 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ
147/2556 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
146/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
145/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจชั่วโมงสอนและต้อนรับแขก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
152/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งครูแสนดี
151/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2556
148/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงตอนบน จังหวัดคู่พัฒนา กาฬสินธุ์-ขอนแก่น
150/2556 - ให้ข้าราชการครูไปราชการ
149/2556 - ให้ข้าราชครูไปราชการ
144/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีวิทยา
133/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
139/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
142/2556 - แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2556
141/2556 - แต่งตั้งครูเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2556
140/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพุทธธรรม ม.1 "ประพฤติดี ประพฤติชอบ"
139/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
136/2556 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
134/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
135/2556 - แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556